martes, 26 de abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d'un infant de 0-6?

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d'un infant de 0-6?

   Nom de l’activitat: Qui és aquest?
   Objectius:
   • _ Que el nen o la nena pugui expressar.
   • _ Desenvolupar la memòria.
   • _ Desenvolupar la capacitat de reflexió.
   • _ Aprendre a pensar i comunicar.
   • _ Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
   •    aprendre a conèixer la família.    • Continguts:
    • Memorització de la família.  
    • Imatges digetals
    • Pantalla amb fotos.
     Edat: 19 mesos
     Materials utilitzats: Pantalla, o tv, fotos de diferents mides, etc...
      Desenvolupament de l’activitat: L’activitat que plantego  pretén que el nen o la  nena identifiqui quina és l’emoció que li provoca cada foto. La pregunta que llancem és: Qui és  aquesta persona?La idea de l’activitat és que després de mostrar-li-hi les fotos de la família que ell discobreix el que ha vist: Mare, Pare, Germà, Avis, ... Es mostrarà una foto a la pantalla i la pregunta: Qui és aquest ?.Li demanem que ens ensenye amb la mà  a la mateixa pantalla allò que veu. Això ho repetirem amb les fotos que li hem donat a terra o damunt d'una taula,  Pare, Mare, Germà, Avis,.... Finalment adjuntarem els diferents fotos resultants de cada persona per poder comparar les diferents sensacions que ha despertat un mateix persona. I els o li preguntarem perquè pense que aquella foto que apareix a la pantalla és la mateixa qui té a la mà .
       Ares curriculars a la qual va dirigida: descoberta d’un mateix i dels altres i memorització i llenguatge.           

  ACTIVITAT 8: DESENVOLUPAMENT INTEL.LICTUAL.   ACTIVITAT 8: El desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?

  Estadi sensoriomotor de 0 a 2 anys.

  Segons  Piaget, els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables en els quals distingeix dues classes d'esquemes: 
  1.    Esquemes d'acció o accions físiques.
  2.    Esquemes de representació o accions mental, que són interioritzats.
  ·                 Així que piaget anomena diferents fites molt importants dins de la intel.ligència sensoriomotor, en els quals poc destacar els que m'ha semblat importants:

  I - Anomenar els conceptes assimilació: És a dir que, els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
   - i Acomodació és a dir que, l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.
  Per a Piaget és important, perquè on ens explica que la acomodació és una conducta més intel.ligència que l'assimilació.

  II - El subestadi de 0 a 1 mes.

   Denominat de “exercici dels reflexos”.
  En els quals distaquem els seguents "reflexos":
  1.    el reflex de succió.
  2.    el reflex pupil·lar.
  3.     sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.

  III - El subestadi de 1 a 4 mesos:

  Denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
  (RCP).
  L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar.

  IV- El subestadi de 4 a 8 mesos.

  Denominat "reacció circular secundària (RCS) i procediments per fer durar els espectacles interessants".
  Quan se presenta al recent nascut o al nadó un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars amb el ús de les seves habilitats.
  També podem dir que, no hi ha conductes intencionals, perquè encara no pot separar mitjans i fins d'una manera manifesta.
   Pot fer alguns tipus d'imitació, sempre que les conductes on accions imitades formin part del seu repertori i siguin visibles per a ell quan les reprodueixi i, no hi ha permanència d'objecte.

  V- Subestadi de 8 a 12 mesos:

   Denominat "Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions".
  Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anterior, la Coordinació de dos esquemes en una acte únic amb l'ojectiu.
   Hi ha una intencionalitat que pot separar entre diferents esquemes per aconseguir un objectiu.

  VI- subestadi de 12 a 18 mesos.

  Denominat " reacció circular terciària (RCT) i descobriment de nous mitjans per experimentació activa"
  La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu en el seu coneixement.
  l'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, en el medi i, comprovar-ne els resultats.
  L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix i, també hi ha unes conductes noves amb els quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat: (accions de suport, ús instruments, i tot el que hi ha al seu abast).


  VII - Subestadi de 18 a 24 mesos:

  Denominat "invenció de nous mitjans per combinació mental" i es caracteritza amb conductes noves de la combinació mental, i la representació.

  VIII - Joc simbòlic:

   Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

  IX- Accés a la representació:

   La "representació" és un substadi important per l'infant accedeix a l'evocacio d'un objecte, situació, o una cosa que ocupa el seu lloc, i unes immenses possibilitats d'actuar sobre el món.

  X- El pas a un nou estadi:

  És el substadi final i sisè, que suposa el final de l'evolució de l'ntel.ligència sensoriomotriu i l'inici de l'inte.ligència preoperatòria, es cristal.litzen dues sèries:
  ·         La invenció-procés dinàmic-significat-significació mateixa.
  ·         La representació-imatges mentals-significant-símbol.


  ESTADI PREOPERACIONAL DE 2 A 6 ANYS:

  En aquest estadi el període preoperatori es caracteritza pel pas que ha de fer l’infant des de l'acció fins a l'operació.
    Un mó fíic.
   Un mó social. 

   D
    Haver de realitzar les accions per parts per comprovar i anticipar resultats.
   Haver de dependre de l’ara i aquí a l’hora de realitzar activitats.
  En aquesta intel.ligència preoperatòria anominaré els cinc fites importants.


   I - Cinc característiques del pensament preoperatori
  Que són les següents:
  . 1. El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant és mostra centrat en sí mateix. És mostra per exemple, a través del llenguatge:
 • La dificultad en lús correcte


 • 2. Centració:
  3. Sincretisme: É
  4. Juxtaposició:
  5. Irreversivilitat:

  II - La representació. La representació es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació (significant). per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc, en els quals podem destacar tres classes de representació:
  • El
  • El senyal
  • El símbol
  signe III – Manifestacions de la funció simbòlica o semiòtica:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  IV - El pensament preoperatorio:
  Subestadi 1
  Donominat "
  . De 2 a 4 anys aproximadament. pensament simbòlic i preconceptual". Es caracteritza per:
  • PRECONCEPTES PRIMITIUS
  1. Nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix.
  • RAONAMENT TRANSDUCTIU
  3. És el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet o la situació, de particular a particular. V. El pensament intuïtiu:

  Subestadi 2
  Denominat el "
  . De 4 a 7 anys aproximadament. pensament intuïtiu". Augmenta la coordinació de les relacions representatives i un grau de revisibilitat. Així:
  • És va produint una certa descentració.
  • les intuïcions llegades a les operacions .
  • El raonament al: realisme,animisme
  El llenguatge. És el nivell màxim de representació.
  El dibuix. El dibuix de l’imitació de la realitat s’inicia generalment entre els 3 i 4 anys.
  La imatge mental. És interna i prové d’una imitació interioritzada.
  La imitació diferida. És la imitació sense la presència del model.
  El joc simbòlic o del "com si"
  És la incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot. Està molt relacionada en el sincresme. És la incapacitat de executar una acció en els dos sentits, del recorregut, perquè no es pot comprendre que es tracta de la mateixa acció al revés.
  s la tendència que t´l’infant a percebre la realitat.
  És la tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat, de manera que on és capaç de coordinar entre els diferents objectes.
  ’aquesta manera l’infant s’allibera de:
  Un món interior simbòlic
  A l’inici d’aquest estadi l’infant viu en:

   En aquest estadi el període preoperatori es caracteritza pel pas que ha de fer l’infant des de l'acció fins a l'operació. A l’inici d’aquest estadi l’infant viu en:
  Realisme( indiferenciació entre el món psíquic i el món físic).
  Animisme ( atribuir vida i consciència a objectes inanimats)
  i artificialisme ( creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà).


  • En el monòleg
  • En la ecolàila.

  sábado, 9 de abril de 2011

  ACTIVITAT 8: DESENVOLUPAMENT INTEL.LICTUAL.

  Estadi sensoriomotor de 0 a 2 anys.

  Segons  Piaget, els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables en els quals distingeix dues classes d'esquemes: 
  1. Esquemes d'acció o accions físiques.
  2. Esquemes de representació o accions mental, que són interioritzats.
  •         Així que piaget anomena diferents fites molt importants dins de la intel.ligència sensoriomotor, en els quals poc destacar els que m'ha semblat importants:

  I - Anomenar els conceptes assimilació: és a dir que, els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
   - i Acomodació és a dir que, l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.
  Per a Piaget és important, perquè on ens explica que la acomodació és una conducta més intel.ligència que l'assimilació.

  II - El subestadi de 0 a 1 mes.

   Denominat de “exercici dels reflexos”.
  En els quals distaquem els seguents "reflexos":
  1. el reflex de succió.
  2. el reflex pupil·lar.
  3. sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.

  III - El subestadi de 1 a 4 mesos:

  Denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
  (RCP).
  L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar.

  IV- El subestadi de 4 a 8 mesos.

  Denominat "reacció circular secundària (RCS) i procediments per fer durar els espectacles interessants".
  Quan se presenta al recent nascut o al nadó un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars amb el ús de les seves habilitats.
  També podem dir que, no hi ha conductes intencionals, perquè encara no pot separar mitjans i fins d'una manera manifesta.
   Pot fer alguns tipus d'imitació, sempre que les conductes on accions imitades formin part del seu repertori i siguin visibles per a ell quan les reprodueixi i, no hi ha permanència d'objecte.

  V- Subestadi de 8 a 12 mesos:

   Denominat "Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions".
  Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anterior, la Coordinació de dos esquemes en una acte únic amb l'ojectiu.
   Hi ha una intencionalitat que pot separar entre diferents esquemes per aconseguir un objectiu.

  VI- subestadi de 12 a 18 mesos.

  Denominat " reacció circular terciària (RCT) i descobriment de nous mitjans per experimentació activa"
  La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu en el seu coneixement.
  l'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, en el medi i, comprovar-ne els resultats.
  L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix i, també hi ha unes conductes noves amb els quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat: (accions de suport, ús instruments, i tot el que hi ha al seu abast).


  VII - Subestadi de 18 a 24 mesos:

  Denominat "invenció de nous mitjans per combinació mental" i es caracteritza amb conductes noves de la combinació mental, i la representació.

  VIII - Joc simbòlic:

   Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

  IX- Accés a la representació:

   La "representació" és un substadi important per l'infant accedeix a l'evocacio d'un objecte, situació, o una cosa que ocupa el seu lloc, i unes immenses possibilitats d'actuar sobre el món.

  X- El pas a un nou estadi:

  És el substadi final i sisè, que suposa el final de l'evolució de l'ntel.ligència sensoriomotriu i l'inici de l'inte.ligència preoperatòria, es cristal.litzen dues sèries:
  • La invenció-procés dinàmic-significat-significació mateixa.
  • La representació-imatges mentals-significant-símbol.


  ACTIVITAT 8: DESENVOLUPAMENT INTEL.LICTUAL.

  lunes, 4 de abril de 2011

  REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5 DE L'ESPAI TEMPS

  REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5 DE L'ESPAI TEMPS  Després de plantejar els activitats en els quals vaig plantejar 2, una la de PENTEM AMB XOCOLAT, i, l'latra amb FARINA.   He vist les activitats de les meves companyes que han plantejat, per l'aula hem segueix agradant més la meva, que havia plantejat ( Xocolata) però per l'activitat de casa m'agrada molt l'activitat de la Maria Teresa, i Rosa Gou, la trobo molt adequada i original, per la pareja que han fet, crec que ha donat un resultat adient.

  Jo em quedaria amb l'activitat que fet jo encara que es pot retocar, ho podem fer entre tots, i en quan a la de casa  faria la de Mª. Tresa i, Rosa Gou.

  Per aquest motiu, com a conclusió crec que tots/es nosaltres com a grup hem tingut unes bones idees  a les activitats proposades relacionedes a l'espai, i temps. La meva opinió sobre l'activitat de la llar, i l'aula penso que han estat  els més acertades els que vam exposar a classe, davant la Coxi. Per tot això, crec que els podem reformular una mica com ens va dir la nostra professora, i així millorem els objectius que volem que el nen treballe, i desenvolupi.

  martes, 29 de marzo de 2011

  Activitat 9: L'OBSERVACIÓ TÒNICO-POSTURAL

  Activitat 9: L'OBSERVACIÓ TÒNICO-POSTURAL

  imatge: Nº 1
   
  En la primera imatge podem observar una nena africana en que està ajudant a recollir aigua, en un  entorn pobre, el qual es troba sense sabates ( descalçada) i amb una vestimenta  precària.
  Es veu recollint aigua tot sola, es  manté perfectament de peu, sense recolzament segurament, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà  per tant, es troba en  equilibri estàtic.

  En quant al to muscular, podem dir segons l'imatge,  que el seu cos està en tensió ja que    podriem dir que te la pinça fina completament assumida i que tambe te l'independencia de les dues mans el recipient que aguantar.
  En quan a la lateralitat podim dir que el seu costat predominant es el dret ja que es amb el que realitza l'acció.
  A nivell motor, jo crec que ja diu caminar, còrrer perfectament sense cap recolzament.
  Per això crec que, té entre 2 anys i mig i 3 anys.


  En la imatge podem observem un nen que esta jugant en un lloc tranquil, amb joguines manufacturades i adequades per a la seva edat, i  infants petits. Es viu que esta jugant relaxat i i ben vestit.
  Esta jugant amb un joc de caucasic  i esta en una posició de flexió.
  A nivell motor veiem que és capaç de recollir objectes del terra desde la posició de cames totalment, també podem deduir que aquest infant ja es autonom caminant, per això podem dir que té la prensió fina assolida veiem que la torre té diverses peces.
  El quan al seu equilibri podem dir que el estàtic el té assolit, ja que és manté perfectament acotxat sense que és caigui i sense agafar-se en cap suport.

  A nivell de lateralitat no podem observar quin costat (dretà o esquerrà) es mes predominant encara perque crec que l'infant encara es massa petit.
  Per això deria que té entre 17 i 19 mesos.


  imatge: Nº 3
   
  A la imatge podem veure a un infant que esta sentat i explorant i observant un debuix.
  Veiem que és capaç de mantenir-se assegut sense recolzament, ni tant sols aguantar-se amb les mans en cap puesto. també com podem viure que assenyala amb el dit els imatges que li criden l'atenció.
  Pel que fa a la prensió, no podem observar res, perquè fa acció més i no agafar cap objecte peró si que pot assenyalar-lo. Crec que deu utilitzar la pinça per agafar objectes.
  pel que fa a la tonicitat crec que està evolucionant cap a adquirir el seu  tó muscular. A nivell lumbar aquest es el primer pas a assumir per al seu desenvolupament,  ja és podria mantenir amb la possició aseguda amb que és.

  El nen  va vestit un pijama de color groc. A lateralitat encara es massa petit i utilitza segurament les dos mans per igual.
  Per tots aquests motius jo deria que és un infant que té entre 9 i 12 mesos.

  imatge: Nº 2

  domingo, 20 de marzo de 2011

  ACTIVITAT-2- UF2- L'OVSERVACIÓ 12 gener 2011


  ACTIVITAT -2- UF2- L'OVSERVACIÓ  12 gener 2011

  FOTO Nº 1

  L'infant que apareix està panxa enlaire, esta dintre del periode dels 4 als 7 mesos ja que ell mateix per si sol s'agafa els peuets amb les mans, segons la foto penso que està damunt d'un llit.
  Les mans son l'eix central en aquesta edat
  Al nen se'l veu content i la seva mirada es estable, es veu que es sent comode.
  D'acord amb la prensió podem observar que esta en el periode de que pot agafar objectes i sostenir-los amb les mans,i desplaçar totalment als objectes.


  FOTO Nº2
   
  Podem observar que l'infant d'aquesta imatge diu tendre entre els 9 als 11 mesos. Com s'observa   a la fotografia es capaç de  desplaçar sol gatejant, així que, podem confirmar que ja coordina les seves  cames i braços per pugues desplaçar.
  Pel que fa a la prensió es tracta de la pinça fina o superior, pot fer pinça per agafar algun objecte.
  És pot fer mes coses i ja es pot desplaçar individualment sense cap ajuda.  FOTO Nº3

  En aquesta imatge podem  observar  que la nena es tapa 1 ull amb la ma semble que té vergonya. Doncs,  aquesta nena tendria entre els 3 als 4 anys.
  Per l'altra part podem observar els canvis dels gestos en l'evolució, és a dir està amb un plat damont la taula, menja sola, una pizza. 
  Pel que fa a la prensió segons aquesta edat ja es capaç d' agafar objectes, talla, meja sol, renta,a etc...  FOTO Nº4

  Podem observar 2 infants asseguts al terra menjant tots 2, i mirant-se. segons el que ens viem en l'imatge dels dos infants que viuen al tercer mon i estan compartint el menjar.
  Els infants tenen una edat d'entre els 2 i 3 anys.
  Es viu que tenen molta gana, les seves cares estan brotes amb el menjar i segurament seria farina, o arros  mes.
  Pel que la prensió menjen sols i es porten la dieta a la boca i el seu desenvolupament motor es que ja poden sentarse, i caminar  solets.
  Són autónoms.
  martes, 15 de marzo de 2011

  ACTIVITAT 5: ACTIVUTATS PER A L'INFANT DEL VÍDEO. "ROGER"

  ACTIVUTATS PER A L'INFANT DEL VÍDEO. "ROGER"

  1. L'ACTIVITAT QUE PROPOSO A LA LLAR AL "ROGER" SERÍA EL SEGÜENT:

  AMB LA XOCOLATA:
  • A l'edat del (Roger de 19 mesos) jo li faria experimentar amb la xocolata sobre cartulina blanca damunt la taula en un potet petit hi tirem la xocolata desfeta i utilitzem una eina que li agrada molt, que és el pinzell i... a pintar que de ben segur sortirà una obra d'art molt i molt dolça i llavors la decorem amb plomes de colorins.
  • El Roger  ho fa igual que amb la farina... al terra de la classe,sobre paper d'embalar blanc i tots amb "body" ...tirem la xocolata desfeta i..... a disfrutar i provar!!! (recomano un body vell Tere!).
  2. L'ACTIVITAT QUE FARIA A L'ESCOLA BRESSOL AL "ROGER"  ÉS EL SEGÜENT:

  AMB LA FARINA :
   
  • Com a educador preparo el material i el presento al nen "Roger" tot deixant que experimenti.
  • Poso al seu abast, pots, culleres, embuts, safates, gerres, coladors, gots... per si el vol fer servir.
  • Quan ja fa una estoneta que experimente fomantem l'expresió verbal de les descobertes pròpies.
  • Anem jugant amb tot el que vagi sorgint recollint les descobertes, etc..
  • L'objectiu principal és crear una sessió activa, experimental, vivencial, basada en la manipulació lliure.
  • Pel que fa als més petitons de l'escola en aquest cas seria el de Roger. El/ o li dono l'opció de quelcom més divertit.... col.loco la farina al terra de la classe i li deixo  amb el "body", llavors escampo la farina i.... a jugar i experimentar amb tot el seu cos!!

  domingo, 13 de marzo de 2011

  ACTIVITAT 5. ESPACIALITAT I TEMPS

  RESUM: ACTIVITAT 5. ESPAI I TEMPS

  LA  ESPACIALITAT La Espaciaitat, és la capacitat d'orintar-se en l'espai (dalt, baix, Darrere, etc.)
  l'espai i temps formen un conjunt indissociable, ja que totes les accions es despleguen en un temps i en un espai determinat.
  Resumint el que s'ha comentat, la noció de Espacialitat apareixerà relacionada amb:
  -L'Esquema Corporal.
  -La Lateralitat.
  -La Temporalitat.
  L'espai
  pròpiament dit, el podem definir com el mitjà on el nen es mou i es relaciona, ia través dels seus sentits assaja un conjunt d'experiències personals que l'ajuden a prendre consciència del seu cos i de la seva orientació. (Segons Comellas & Perpinyà).
  La Espacailidad, és el Coneixement o presa de consciència del medi i els seus voltants, és a dir, la presa de consciència del subjecte, de la seva situació i de les seves possibles situacions en l'espai que l'envolta.

  TIPUS DE ESPACIALS

  Podem dividir la espacialdad o organització espacial en dos tipus:

  - Orientació Espacial.
  - Estructuraci Espacial.

  1.Orientació Espacial

  L'Orientació Espacial, és la "aptitud o capacitat per a mantenir constant la localització del propi cos en funció dels objectius, així com per posicionar aquests en funció de la nostra pròpia posició" s'ha de destacar la idea Espai Perceptiu, basada en la vivència motriu i percebtiva immediata que el nen té l'espai que l'envolta. Entre aquestes relacions, podem citar les següents:

  - Relacions d'Orientació: dreta-esquerra, dalt-baix, davant-darrere.
  - Relacions de situació: dins-fora, sobre-sota, interior-exterior, etc ..
  - Relacions de Superfície: espais lliures, espais plens, etc ..
  - Relacions de Tamany: gran-petit, alt-baix, ample-estret, etc ..
  - Relacions de Direcció: cap a l'esquerra, cap a la dreta, des d'aquí fins ... etc.
  - Relacions de Distància: lluny-prop, agrupació-dispresión, juntament-separat, etc.
  - Relacions d'ordre o Successió Espacial: ordenar objectes en funció de diverses qualitats, etc.

  2. Estructuració Espacial
  La Estructuració Espacial, la podem definir com la "capacitat per orientar o situar objectes i subjectes" l'Estructuració Espacial es relaciona amb l'Espai Representatiu o figuratiu, que analitza les dades perceptius immediats (basat en l'espai perceptiu) i s'elaboren relacions espacials a través de punts, a una edat superior (a partir dels 7 anys) aquestes relacions espacials de major complexitat, són les denominades Relacions Projectives i Relacions euclidianes o mèriques.
  Les Relacionesn Projectives, són Relacions topològiques, on es descobreixen les dues dimensions de l'espai, llarg i ample. i les Projectives responen els objectius o els elements d'un mateix objecte amb relació als altres, mentre les Mètriques donen la capacitat de coordinar els objectes entre si, en relació amb un sistema referències de tres eixos de coordenades on el nen aprèn.

  EL TEMPS

  El temps permet a l’esser humà coordinar la seva activitat, organitzar la vida qoutidiana, i comunicar amb el món el el que viu. La percepció intel.lectual del temps té el seu origen en la vivència corporal del temps que l’infant realitza des que neix. El temps és la durada i successió de les coses, fets....Per l’estructuració temporal és necessària l’organització d’aquests tres aspectes. El qualitatiu, un ordre en el temps i el quantitatiu.

  L’estructuració temporal és l’organització que ens permet com a éssers humans de inscriure’ns els nostres actes, en la nostra vida, la nostra història en un moviment continu segons les característiques següents:

  Les característiques del temps.

  1.l’ordre i la succeció.

  És la memorització de les accions i dels esdeveniments successius que dóna una percepció ordenada, anomenda cronologia.

  2.La durada.

   És el temps que passa entre el principi i el final d’una acció activitat, d’un esdeveniment.

  3. l’interval.
  És la durada limitada entre dos activitats, entre dos punts definits.

  4. La irreversibilitat.

  Ens col.loca en la continuïtat indefinida en la qual s’inscriuen la vida i la mort.

  5. La velocitat.

  Él temps que dura el recorregut d’un espai, per realitzar una acció.

  6. La periodicitat

  Apareix amb tots els esdeveniments, siguim còsmics o culturals, es repeteixen regularment i creen senyals, marques, en el curs d’aquest moviment infinit.

  7. El ritme

  Tots els ritmes que bressolen l’infant, fins i tot abans del naixement tantels seus propis ritmes, com els que pertanyen a la mare, o els del batec cardíac o els de la vetlla i el repòsconstitueixen les primeres integracions sensorials del temps.


  EVOLUCIÓ DE L’ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS

  No és innata, és el resultat d’una construcció que s’elabora durant la infància, primer al nivell de la vivència  corporal amb els ritmes de vida, i fins a més tard que la percepció del temps transforma en itel.lectaul.

  Es poden distingir tres classes de temps

  1. El temps biològic.
   Són els ritmes naturals, el dia, la nit, l'hivern, el flux i el reflux de les marees, etc....

  2. El temps subjectiu.
  La percepció imaginària que té cada persona del temps, que ha anat creant amb unes relacions específiques. Per exemple, un nadó que té gana i espera el seu biberó, alguns segons poden representar una eternitat
   
  3. El Temps objectiu.
  El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

  L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
  1. La Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
  2. Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
  3. La Fase representativa (2-7 anys)
  • És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.