martes, 26 de abril de 2011

ACTIVITAT 8: DESENVOLUPAMENT INTEL.LICTUAL. ACTIVITAT 8: El desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?

Estadi sensoriomotor de 0 a 2 anys.

Segons  Piaget, els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables en els quals distingeix dues classes d'esquemes: 
1.    Esquemes d'acció o accions físiques.
2.    Esquemes de representació o accions mental, que són interioritzats.
·                 Així que piaget anomena diferents fites molt importants dins de la intel.ligència sensoriomotor, en els quals poc destacar els que m'ha semblat importants:

I - Anomenar els conceptes assimilació: És a dir que, els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
 - i Acomodació és a dir que, l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.
Per a Piaget és important, perquè on ens explica que la acomodació és una conducta més intel.ligència que l'assimilació.

II - El subestadi de 0 a 1 mes.

 Denominat de “exercici dels reflexos”.
En els quals distaquem els seguents "reflexos":
1.    el reflex de succió.
2.    el reflex pupil·lar.
3.     sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.

III - El subestadi de 1 a 4 mesos:

Denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
(RCP).
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir uns efectes que inicialment ha produït per atzar.

IV- El subestadi de 4 a 8 mesos.

Denominat "reacció circular secundària (RCS) i procediments per fer durar els espectacles interessants".
Quan se presenta al recent nascut o al nadó un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars amb el ús de les seves habilitats.
També podem dir que, no hi ha conductes intencionals, perquè encara no pot separar mitjans i fins d'una manera manifesta.
 Pot fer alguns tipus d'imitació, sempre que les conductes on accions imitades formin part del seu repertori i siguin visibles per a ell quan les reprodueixi i, no hi ha permanència d'objecte.

V- Subestadi de 8 a 12 mesos:

 Denominat "Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions".
Hi ha una gran diferència entre aquest estadi i els anterior, la Coordinació de dos esquemes en una acte únic amb l'ojectiu.
 Hi ha una intencionalitat que pot separar entre diferents esquemes per aconseguir un objectiu.

VI- subestadi de 12 a 18 mesos.

Denominat " reacció circular terciària (RCT) i descobriment de nous mitjans per experimentació activa"
La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu en el seu coneixement.
l'infant hi participa activament a través de les seves reaccions terciàries, en el medi i, comprovar-ne els resultats.
L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix i, també hi ha unes conductes noves amb els quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat: (accions de suport, ús instruments, i tot el que hi ha al seu abast).


VII - Subestadi de 18 a 24 mesos:

Denominat "invenció de nous mitjans per combinació mental" i es caracteritza amb conductes noves de la combinació mental, i la representació.

VIII - Joc simbòlic:

 Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

IX- Accés a la representació:

 La "representació" és un substadi important per l'infant accedeix a l'evocacio d'un objecte, situació, o una cosa que ocupa el seu lloc, i unes immenses possibilitats d'actuar sobre el món.

X- El pas a un nou estadi:

És el substadi final i sisè, que suposa el final de l'evolució de l'ntel.ligència sensoriomotriu i l'inici de l'inte.ligència preoperatòria, es cristal.litzen dues sèries:
·         La invenció-procés dinàmic-significat-significació mateixa.
·         La representació-imatges mentals-significant-símbol.


ESTADI PREOPERACIONAL DE 2 A 6 ANYS:

En aquest estadi el període preoperatori es caracteritza pel pas que ha de fer l’infant des de l'acció fins a l'operació.
  Un mó fíic.
 Un mó social. 

 D
  Haver de realitzar les accions per parts per comprovar i anticipar resultats.
 Haver de dependre de l’ara i aquí a l’hora de realitzar activitats.
En aquesta intel.ligència preoperatòria anominaré els cinc fites importants.


 I - Cinc característiques del pensament preoperatori
Que són les següents:
. 1. El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant és mostra centrat en sí mateix. És mostra per exemple, a través del llenguatge:
 • La dificultad en lús correcte


 • 2. Centració:
  3. Sincretisme: É
  4. Juxtaposició:
  5. Irreversivilitat:

  II - La representació. La representació es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació (significant). per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc, en els quals podem destacar tres classes de representació:
  • El
  • El senyal
  • El símbol
  signe III – Manifestacions de la funció simbòlica o semiòtica:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  IV - El pensament preoperatorio:
  Subestadi 1
  Donominat "
  . De 2 a 4 anys aproximadament. pensament simbòlic i preconceptual". Es caracteritza per:
  • PRECONCEPTES PRIMITIUS
  1. Nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix.
  • RAONAMENT TRANSDUCTIU
  3. És el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet o la situació, de particular a particular. V. El pensament intuïtiu:

  Subestadi 2
  Denominat el "
  . De 4 a 7 anys aproximadament. pensament intuïtiu". Augmenta la coordinació de les relacions representatives i un grau de revisibilitat. Així:
  • És va produint una certa descentració.
  • les intuïcions llegades a les operacions .
  • El raonament al: realisme,animisme
  El llenguatge. És el nivell màxim de representació.
  El dibuix. El dibuix de l’imitació de la realitat s’inicia generalment entre els 3 i 4 anys.
  La imatge mental. És interna i prové d’una imitació interioritzada.
  La imitació diferida. És la imitació sense la presència del model.
  El joc simbòlic o del "com si"
  És la incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot. Està molt relacionada en el sincresme. És la incapacitat de executar una acció en els dos sentits, del recorregut, perquè no es pot comprendre que es tracta de la mateixa acció al revés.
  s la tendència que t´l’infant a percebre la realitat.
  És la tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat, de manera que on és capaç de coordinar entre els diferents objectes.
  ’aquesta manera l’infant s’allibera de:
  Un món interior simbòlic
  A l’inici d’aquest estadi l’infant viu en:

   En aquest estadi el període preoperatori es caracteritza pel pas que ha de fer l’infant des de l'acció fins a l'operació. A l’inici d’aquest estadi l’infant viu en:
  Realisme( indiferenciació entre el món psíquic i el món físic).
  Animisme ( atribuir vida i consciència a objectes inanimats)
  i artificialisme ( creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà).


  • En el monòleg
  • En la ecolàila.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario